Service & Garantie

Welkom bij de klantenservice van Terra Fietsen. Bij Terra Fietsen willen wij dat je zo lang mogelijk kunt blijven genieten van je aankoop. Wij helpen je graag verder met vragen. Misschien staat je vraag onder de veelgestelde vragen. Liever direct contact? Dat kan natuurlijk ook!

Telefoonnummer: 06 – 16 76 76 01 (tijdelijk tel. nr; bereikbaar van 12:00 – 17:00)

E-mailadres: info@terrafietsen.nl

Onderhoud elektrische bakfiets

Een goed onderhouden bakfiets gaat jaren langer mee. Eenvoudige onderhoudsklusjes kunt u prima zelf doen. Hier kunt u enkele onderhoudstips vinden om zo optimaal te blijven genieten van uw Terraliner bakfiets.

Garantievoorwaarden

Artikel 1 Garantie

 • Terra Fietsen garandeert dat De Terraliner bakfietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 • De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Terraliner bakfiets.
 • Deze garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode en mits voorlegging van de originele factuur of kwitantie (met vermelding van aankoopdatum, modelnaam en dealer) samen met het defecte product.
 • De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Terraliner bakfiets.
 • De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.2. Accus?
 • De garantie is niet overdraagbaar.
 • De door Terraliner op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 2 Garantieperiode

 • Aanspraak op garantie kan worden gemaakt bij het overleggen van het originele aankoopbewijs. De garantieperiode begint op de dag van aankoop.
 • Voor de Terraliner bakfiets frames geldt een garantietermijn van 24 maanden op constructie- en materiaalfouten.
 • Voor de Terraliner bakfiets bak geldt een garantietermijn van 12 maanden, met uitzondering van de in de paragraaf X van dit artikel genoemde onderdelen?
 • Voor de Terraliner accu geldt een garantietermijn van 12 maanden op constructie- en/of materiaalfouten.
 • Voor alle accessoires geldt een garantietermijn van 6 maanden op constructie- en/of materiaalfouten.
 • Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals ketting, kettingbladen, banden, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

 

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

 • In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
 1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de Terraliner bakfiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 2. De Terraliner bakfiets is niet conform het serviceboekje onderhouden;
 3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
 4. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het product of zijn onjuist gemonteerd;
 5. Op los verkochte onderdelen, welke niet door Terraliner ingebouwd worden, wordt geen garantie verleend.
 6. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de bakfiets vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend;
 7. De Terraliner bakfiets met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hogedrukspuit;
 8. Indien bij belading van de Terraliner bakfiets het maximum laadgewicht wordt overschreden (100 kg);
 9. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing bij deelname aan wedstrijden of andere evenementen.
 10. Voor fietsverhuur en zakelijke gebruik gelden andere garantievoorwaarden.
 11. Deze garantie vervalt wanneer de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van de Terraliner bakfiets voor schade aan (onderdelen van) de Terraliner bakfiets als gevolg van:
 1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen, spaakspanning en versnellingen;
 2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
 3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest.

 

Artikel 4: Garantie onderdelen

 • Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Terraliner is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Terraliner worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
 • In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende twee jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
 • Kosten van transport van de Terraliner bakfiets en/of onderdelen van en naar Terraliner komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
 • Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Terraliner voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

 

Artikel 5 Indienen van claim

 • Claims onder deze garantie dienen per e-mail onder vermelding van ordernummer, framenummer, bewijs van aankoop en foto van het betreffende onderdeel te worden ingediend.
 • Terraliner zal binnen redelijk termijn de claim erkennen of afwijzen.
 • Kosten van transport van de Terraliner bakfiets en/of onderdelen van en naar Terraliner komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
 • Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Terraliner voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Een door Terraliner gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Terraliner ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Terraliner strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Terraliner voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Het item is toegevoegd aan je winkelmand

Bekijk ook onze accessoires