Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Terra Bicycles Company B.V.

Inleiding
Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden voor aankoop. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website www.terrafietsen.nl en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Artikel 3: Prijzen en informatie
Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 5: Registratie
Artikel 6: Uitvoering Overeenkomst
Artikel 7: Herroepingsrecht
Artikel 8: Betaling
Artikel 9: Garantie en conformiteit
Artikel 10: Klachtenprocedure
Artikel 11: Persoonsgegevens
Artikel 12: Slotbepalingen

1. Definities

1 Terra Bicycles Company BV: gevestigd te Beverwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80312136 handelend onder de naam Terra Bicycles Company BV.

2 Website: de website van Terra Bicycles Company BV, te raadplegen via www.terrafietsen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Terra Bicycles Company BV en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Terra Bicycles Company BV en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Terra Bicycles Company BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Terra Bicycles Company BV slechts bindend, indien en voor zover deze door Terra Bicycles Company BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Prijzen en informatie

Alle op de Website en in andere van Terra Bicycles Company BV afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Terra Bicycles Company BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Terra Bicycles Company BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Terra Bicycles Company BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

 4. Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Terra Bicycles Company BV en het voldoen aan de daarbij door Terra Bicycles Company BV gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Terra Bicycles Company BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Terra Bicycles Company BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Terra Bicycles Company BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Terra Bicycles Company BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Terra Bicycles Company BV heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

5. Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Terra Bicycles Company BV is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al het geen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Terra Bicycles Company BV daarvan in kennis te stellen, zodat Terra Bicycles Company BV gepaste maatregelen kan nemen.

6. Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Terra Bicycles Company BV is ontvangen, stuurt Terra Bicycles Company BV de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Terra Bicycles Company BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3-15 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Terra Bicycles Company BV.

4 Indien Terra Bicycles Company BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Terra Bicycles Company BV raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Terra Bicycles Company BV is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

7. Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Terra Bicycles Company BV binnen 24 uur na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op het tijdstip van levering, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: gaat de termijn op het tijdstip van levering. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: gaat de termijn op het tijdstip van levering. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde

2 De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant en bedragen 35 euro verzendkosten per rit. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere bezorg tarief, geeft Terra Bicycles Company BV een raming van deze kosten.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een mail te sturen naar info@terrafietsen.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Terra Bicycles Company BV kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Terra Bicycles Company BV bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Terra Bicycles Company BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Terra Bicycles Company BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag Terra Bicycles Company BV wachten met terugbetalen tot Terra Bicycles Company BV het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8.Betaling

1 Klant dient betalingen aan Terra Bicycles Company BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Terra Bicycles Company BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op het moment dat de bezorg bevestiging is verstuurd aan Klant.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Terra Bicycles Company BV is gewezen op de te late betaling en Terra Bicycles Company BV de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Terra Bicycles Company BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Terra Bicycles BV kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

9. Garantie en conformiteit

1 Terra Bicycles Company BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Terra Bicycles Company BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door Terra Bicycles Company BV  fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 30 dagen, ingaande op het tijdstip van levering, Terra Bicycles Company BV daarvan in kennis te stellen. Dit geld niet voor banden, verlichting en sloten. Hiervoor is een garantietermijn van 48 uur, ingaande op het tijdstip van levering.

4 Indien Terra Bicycles Company BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

10. Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Terra Bicycles Company BV  dan kan hij bij Terra Bicycles Company BV telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Terra Bicycles Company BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Terra Bicycles Company BV binnen 5 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11. Persoonsgegevens

1 Terra Bicycles Company BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy beleid.

12. Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Terra Bicycles Company BV gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Terra Bicycles Company BV

Nieuwe Kade 9
1948 NJ,  Beverwijk
Telefoon: +31 85 273 7334
Email: info@terrafietsen.nl
KvK: 80312136
BTW: NL861626977B01

(Laatste wijzigingen doorgevoerd op 27-07-2021)

Het item is toegevoegd aan je winkelmand

Bekijk ook onze accessoires